Welcome to Total Heating System Co., Ltd.
(주)토탈열기시스템
취급품목 : 
열설비상담, 
열처리로, 
방폭히터, 
투입히터, 
열매체보일러, 
열풍시스템, 
히팅응용설비, 
시험로, 
건조기, 
컨베어건조기

소비전력 원가비교

소비전력 원가비교
적층오븐이미지_정면.jpg

제품설명

투자대비 회수  ( R.O.I )

Return On Investment


 

 

제품특징

소비전력 원가분석

                    구           분

               수직  적층 컨베어 건조기

                수평 컨베어 건조기

              Pallet    Size

            400 ( W )  x   400 ( D )

                 400 ( W ) x 400 ( D )

              Pallet   적재량

            60판   x 2열  120EA

                 120판 x 1열    120EA

              컨베어 길이

                     2 M

                      60 M

              Watts

                     9KW

                      50KW

              가동시간

                     24hr

                       24hr

             Watts  적용률

                   60%   5.4KW

                     60%     30KW

              계약전력 ( 예 )

                   30KW

                      100KW

              월간 사용량

                  130KWH

                       720KWH

 

               1일 4.3KWH x 30일

                   1일 24KWH x 30일

              1년 사용요금

               2,686,320원

                   9,282,480원